Koszt jakości i Koszt niezgodności - wszystko co warto wiedzieć...

Koszt jakości i Koszt niezgodności - wszystko co warto wiedzieć...

Baza wiedzy

Co to jest koszt niezgodności?

Koszt niezgodności, znany również jako koszt niezgodności jakościowej, odnosi się do strat finansowych, operacyjnych i reputacyjnych, które organizacja ponosi w wyniku braku zgodności z ustalonymi standardami jakościowymi. Może dotyczyć różnych aspektów działalności firmy, takich jak produkty, usługi, procesy produkcyjne lub zarządzanie jakością.

Koszt niezgodności może obejmować:

  1. Koszty wewnętrzne: Dotyczą one wszystkich działań i zasobów zużytych w wyniku niezgodności, takich jak czas, materiały, energia i siła robocza potrzebna do naprawy lub poprawy wadliwego produktu lub procesu.
  2. Koszty zewnętrzne: To straty poniesione poza organizacją, takie jak zwroty, reklamacje, roszczenia od klientów, utrata klientów, odszkodowania, kary lub mandaty nakładane przez regulacje prawne.
  3. Koszty utraconych możliwości: Niezgodność jakościowa może prowadzić do utraty nowych możliwości biznesowych, np. utraty kontraktów, utraty konkurencyjności na rynku, ograniczenia wzrostu firmy lub utraty zaufania klientów.
  4. Koszty reputacyjne: Jeśli niezgodność jakościowa jest publicznie znana, może to prowadzić do uszczerbku reputacji organizacji. To może mieć długotrwały wpływ na wizerunek firmy, zaufanie klientów i relacje z interesariuszami.

Koszt niezgodności można mierzyć zarówno w krótkim, jak i długim okresie. W krótkim okresie są to konkretne koszty, takie jak koszty naprawy, zwrotów lub utraconych zamówień. Jednak w dłuższej perspektywie koszty te mogą być znacznie większe, ponieważ obejmują utratę zaufania klientów i długoterminowe skutki dla reputacji firmy.

Dlatego organizacje dążą do minimalizacji kosztów niezgodności poprzez skoncentrowanie się na jakości, zgodności z normami i ciągłym doskonaleniu procesów, aby zapobiegać wadliwym produktom i usługom.

Co to jest koszt jakości?

Koszt jakości odnosi się do wszelkich nakładów finansowych poniesionych przez organizację w celu zapewnienia jakości produktów lub usług. Obejmuje on koszty zarówno zapobiegawcze, jak i koszty oceny oraz koszty wewnętrzne i zewnętrzne związane z niezgodnościami jakościowymi.

Podział kosztów jakości obejmuje:

  1. Koszty zapobiegawcze: Są to nakłady inwestowane na etapie planowania, projektowania i wdrażania procesów, które mają na celu zapobieganie wystąpieniu wad i niedociągnięć. Mogą to być koszty związane z analizą ryzyka, szkoleniami pracowników, doskonaleniem procesów, audytami jakościowymi czy wdrażaniem systemów zarządzania jakością.
  2. Koszty oceny: To koszty związane z monitorowaniem i badaniem jakości produktów lub usług w celu wykrycia wad lub niezgodności. Obejmują one koszty przeprowadzania kontroli jakości, testów laboratoryjnych, inspekcji, pomiarów, analizy danych czy badań rynkowych.
  3. Koszty wewnętrzne: To koszty ponoszone wewnętrznie przez organizację w związku z wystąpieniem wad lub niezgodności. Mogą obejmować koszty naprawy, przeróbki, odrzutów, odrzuceń surowców, przestoju w produkcji, czasu i zasobów poświęconych na identyfikację przyczyn problemów jakościowych.
  4. Koszty zewnętrzne: Są to koszty związane z niezgodnościami jakościowymi, które występują poza organizacją. Mogą obejmować zwroty produktów, reklamacje klientów, odszkodowania, kary finansowe, koszty obsługi reklamacji, utratę klientów lub utratę reputacji.

Koszty jakości są nieodłącznym elementem zarządzania jakością i stanowią inwestycję mającą na celu zapewnienie satysfakcji klientów, minimalizację wadliwych produktów i usług, oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności organizacji. Poprzez inwestowanie w koszty jakości, organizacje dążą do zwiększenia zadowolenia klientów, ograniczenia strat i osiągnięcia długoterminowego sukcesu biznesowego.

Jaka powinna być proporcja pomiędzy kosztem jakości a kosztem niezgodności?

Nie istnieje jedna uniwersalna proporcja pomiędzy kosztem jakości a kosztem niezgodności, która byłaby odpowiednia dla wszystkich organizacji. Optymalna proporcja zależy od rodzaju działalności, branży, specyfiki produktów/usług oraz priorytetów i celów organizacji.

W idealnym przypadku organizacja dążyłaby do minimalizacji kosztów niezgodności, czyli kosztów wynikających z wadliwych produktów/usług i niedotrzymania ustalonych standardów jakościowych. Jednocześnie organizacja inwestuje w koszty jakości, czyli nakłady na zapobieganie wystąpieniu wad, ocenę i kontrolę jakości, doskonalenie procesów itp.

Proporcja pomiędzy kosztem jakości a kosztem niezgodności może się różnić w zależności od strategii organizacji. Niektóre organizacje mogą skupić się na zapobieganiu problemom jakościowym poprzez inwestowanie większej części budżetu w koszty jakości, aby minimalizować koszty napraw i reklamacji. Inne organizacje, które nie są w stanie wyeliminować wszystkich ryzyk związanych z jakością, mogą zdecydować się na większe zainwestowanie w koszty niezgodności, takie jak koszty obsługi reklamacji czy odszkodowania.

Kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy kosztem jakości a kosztem niezgodności, aby organizacja była w stanie zapewnić odpowiednią jakość produktów/usług przy minimalnych stratach finansowych. Warto również pamiętać, że inwestycje w jakość mogą przyczynić się do długoterminowego sukcesu organizacji poprzez zwiększenie zadowolenia klientów, poprawę reputacji i konkurencyjności na rynku.

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

Praktyczna ocena ryzyka
Baza wiedzy

Praktyczna ocena ryzyka

Podstawowe rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej dla higieny żywności takie jak: rozporządzenie 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie 853/04 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w wielu zapisach prawnych mówią, że wykorzystywane i zastosowane środki mają być „należyte, odpowiednie lub wystarczające”. Te trzy przymiotniki dobrze wpisują się w wykorzystanie oceny ryzyka jako narzędzia do udowodnienia prawidłowości zastosowanych rozwiązań w zakładzie przemysłu spożywczego.

Analiza ryzyka w zarządzaniu jakością produktów
Baza wiedzy

Analiza ryzyka w zarządzaniu jakością produktów

Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności zalecają w wielu przypadkach i wymaganiach przeprowadzanie oceny ryzyka po to by dostosować działania zakładu do wymagań , ale też do ryzyka dla konsumenta i klienta.

Jak praktycznie wykorzystać aplikację icmInspector do diagnozowania i monitorowania kultury bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

Jak praktycznie wykorzystać aplikację icmInspector do diagnozowania i monitorowania kultury bezpieczeństwa żywności

Kultura bezpieczeństwa żywności jak każde wdrożenie w firmie powinno się opierać na cyklu skutecznego działania – tj. planowaniu – wdrażaniu – kontrolowaniu i usprawnianiu. Też zgodnie z cyklem Deminga oraz doświadczeniem nauk o zarządzaniu - im więcej czasu poświeci się na planowanie i im lepszy plan powstanie, tym łatwiejsze i efektywniejsze jest samo wdrożenie.

Kultura organizacyjna, a kultura bezpieczeństwa żywności w firmie.
Baza wiedzy

Kultura organizacyjna, a kultura bezpieczeństwa żywności w firmie.

W dniu 3 marca zostało wydane Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/382, w którym do załącznika II Rozporządzenia 852/04 dodano rozdział XIa – Kultura bezpieczeństwa żywności. Kultura bezpieczeństwa żywności znalazła wcześniej swoje miejsce w standardach dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności takich jak BRC Food i IFS Food.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...