Praktyczna ocena ryzyka, Oferta - icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Praktyczna ocena ryzyka

Baza wiedzy

dr inż. Katarzyna Godlewska

Wykorzystanie oceny ryzyka jako kluczowego narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo i jakość żywności w zakładach spożywczych zgodnie z rozporządzeniami WE 852/04 i 853/04

Podstawowe rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej dla higieny żywności takie jak: rozporządzenie 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie 853/04 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w wielu zapisach prawnych mówią, że wykorzystywane i zastosowane środki mają być „należyte, odpowiednie lub wystarczające”. Te trzy przymiotniki dobrze wpisują się w wykorzystanie oceny ryzyka jako narzędzia do udowodnienia prawidłowości zastosowanych rozwiązań w zakładzie przemysłu spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem WE 852/04 odpowiedzialność za to co się dzieje w zakładzie i za produkcję (bezpiecznej) żywności ponosi właściciel zakładu lub osoba przez niego upoważniona. Również ocenę ryzyka można wykorzystać do przekonania najwyższego kierownictwa do sugerowanych pozytywnych rozwiązań pokazując np. że dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania w zakładzie zmniejszy się częstotliwość występowania reklamacji klienta. Umiejętne zastosowanie oceny ryzyka pozwala na dokonywanie projakościowych decyzji zarządczych w obrębie zakładu spożywczego.

Analiza zagrożeń w systemie HACCP: Kluczowy krok zapewniający bezpieczeństwo i jakość żywności

Ocena ryzyka rozpoczyna się w zakładzie już od przeprowadzenia analizy zagrożeń, która jest pierwszą zasadą systemu HACCP. Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Żywnościowego oraz standardów BRC i IFS należy „określić i udokumentować wszystkie zagrożenia dla produktu, procesu i zakładu, które mogą wystąpić na każdym etapie. Analiza dotyczyć musi zagrożeń związanych z surowcami, jak i wprowadzonych w trakcie procesu oraz związanych z alergenami. Musi także objąć wcześniejsze i dalsze etapy – stąd dobór dostawców ale i też informacje o przechowywaniu i użyciu produktu przez konsumentów i następne ogniwa w łańcuchu.

W jaki sposób przeprowadzić ocenę ryzyka dla wymagań zawartych w rozporządzeniach unijnych?

Rozdział II załącznika II rozporządzenia 852/04 mówi o tym, że: „powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie. Gdzie sytuacja tego wymaga, podłogi muszą zapewniać odpowiednie odwadnianie podłogowe” (podkreślenie autora artykułu).

Przeprowadzając ocenę ryzyka dla podłóg najważniejsze jest aby były one w dobrym stanie i łatwe do czyszczenia i w przypadku przemysłu spożywczego odpowiednio odwadniane.

Rozważmy przykład podłogi przemysłowej i drewnianej z heblowanej deski lakierowanej. Ocenę ryzyka pokazano w tab.1

Tabela 1. Ocena ryzyka dla posadzki 

Posadzka przemysłowa Posadzka drewniana Posadzka przemysłowa Posadzka drewniana
Właściwości posadzki
Czy procesy mycia mogą powodować na zmianę stanu posadzki? Nie Tak, procesy namakania Nie Tak, procesy namakania
Czy procesy mycia mogą w sposób skuteczny usunąć zabrudzenia z posadzki? Tak Nie, zanieczyszczenia mogą wnikać w strukturę drewna Tak Nie, zanieczyszczenia mogą wnikać w strukturę drewna
Czy jest możliwość skutecznego uszczelnienia otworów kanalizacyjnych? Tak  Nie, jest możliwość przedostawania się bocznego zanieczyszczeń i swobodnego pękania Tak  Nie, jest możliwość przedostawania się bocznego zanieczyszczeń i swobodnego pękania
Czy posadzka łatwo się kruszy i wyszczerbia? Nie Tak Nie Tak
Czy posadzka może wpływać na stan bezpieczeństwa żywności? Raczej nie Raczej tak Raczej nie Raczej nie
Specyfika produkcji
Czy jest potencjalna możliwość upadnięcia surowca, półproduktu czy wyrobu gotowego na posadzkę? Tak Tak Nie, produkcja biegnie w rurociągach Nie, produkcja biegnie w rurociągach
Czy procedury higieniczne pozwalają na ponowne włączenie spadniętego elementu do produkcji Tak, po zachowaniu wymieniony działań opisanych w instrukcji Tak, po zachowaniu wymienionych działań opisanych w instrukcji Nie, nie ma możliwości styku z posadzką (rurociągi) Nie, nie ma możliwości styku z posadzką (rurociągi)
Czy przy zachowaniu wymienionych działań opisanych w instrukcji jest potencjalna możliwość pozostawienia części zabrudzeń z posadzki na elemencie? Nie Tak Nie dotyczy Nie dotyczy
Czy żywność jest zabezpieczona przez zanieczyszczeniem w inny sposób? Raczej tak Raczej tak Raczej tak Raczej tak
Podejście systemowe
Czy stan posadzek jest elementem kontroli przed i śródoperacyjnej? Tak  Tak  Tak  Tak 
Czy w formularzach kontroli przed i śródoperacyjnej dokonywane są zapisy odnośnie niezgodności stanu technicznego? Tak  Tak  Tak  Tak 
Czy stan techniczny zakładu podlega regularnym przeglądom nie rzadziej niż raz na miesiąc? Tak  Tak  Tak  Tak 
Czy podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu technicznego? Czy są one skuteczne? Tak  Tak  Tak  Tak 
Inne parametry do oceny
Jaki jest koszt posadzki? Wysoki Niski Wysoki Niski
Wynik przeprowadzonej oceny
Czy jest możliwość wykorzystania takiej posadzki w zakładzie? Tak, bez zastrzeżeń Nie Tak, bez zastrzeżeń Tak, do aplikacji z rurociągami

Źródło: Opracowanie własne.

Ocena ryzyka dla posadzek drewnianych: Wieloaspektowe podejście i wsparcie narzędzi ICM Inspector

Wynik oceny zależy od miejsca zastosowania posadzki drewnianej. W ocenie pokazanej w tab. 1 uwzględniono różne aspekty związane z cechami samych posadzek, możliwościami zanieczyszczenia surowców, półproduktów czy wyrobów gotowych a także koszt samej posadzki. Uwzględniono również zawartość procedur związanych z higienizacją oraz utrzymaniem zakładu. W podobny sposób, umiejętnie dobierając parametry można dokonać oceny dla każdego „trudnego” rozwiązania.

Dzięki aplikacji ICM Inspektor można udoskonalić proces oceny ryzyka poprzez przekazanie oceny różnym osobom – np. członkom zespołu ds. HACCP, co spowoduje wielowymiarowość takiej oceny. ICM Inspector pozwala na budowanie ankiet i kwestionariuszy, w których wypełnianie można dodatkowo wpleść zdjęcia.

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

Nasz system został wyróżniony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.!
AktualnościWydarzenia

Nasz system został wyróżniony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.!

Polski fundusz rozwoju S.A. stworzył mapę cyfrowych narzędzi dla firm. W Kategorii "zarządzanie firmą" znalazł się nasz system icmInspector!

Praktyczne wykorzystanie icmInspector do nadzoru infrastruktury
Baza wiedzy

Praktyczne wykorzystanie icmInspector do nadzoru infrastruktury

W tym rozdziale opisano wymagania związane z nadzorem nad infrastrukturą. W niniejszym artykule od strony praktycznej zostanie pokazane w jaki sposób i do czego można wykorzystać aplikację ICM Inspektor.

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Maszyny i urządzenia powinny być umieszczone w taki sposób by odpady procesowe były uwalniane bezpośrednio do kanału odpływowego. Umiejscowienie i ustawienie, w  taki sposób by można było przeprowadzić skuteczne czyszczenie i konserwację. Wymogi konserwacji muszą być określone przy zamawianiu nowego wyposażenia.

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Wytwarzanie i stosowanie produktów spożywczych wiąże się z niewłaściwą jakością lub wprost – bezpieczeństwem, a przez to ryzykiem dla zdrowia publicznego. Identyfikacja tego ryzyka i odpowiednie nim zarządzenie jest obecnie podstawowym wymogiem stawianym wytwórcom żywności, stając się integralną częścią systemu jakości.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...