icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Regulamin usługi icmInspector Cloud

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI: icmInspector Cloud do umowy Licencyjnej.

§1 Definicje

Usługodawca - firma świadcząca usługę icmInspector Cloud, czyli spółka icMobile Systems Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000058646, REGON 017262020, NIP 5222606651.

Usługobiorca – firma korzystająca z usługi icmInspector Cloud na podstawie umowy Licencyjnej.

Usługa icmInspector Cloud - zwana dalej Usługą, jest to usługa elektroniczna polegająca na udostępnianiu i utrzymywaniu systemu icmInspector w infrastrukturze Google Cloud. Dostęp do udostępnianego systemu icmInspectorrealizowany jest za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, zalogowanej do strony pod adresem https://icminspector.icmobile.cloud lub za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej na system Android pobieranej ze strony pod adresem https://icminspector.icmobile.cloud. Usługa świadczona jest Licencjobiorcą na podstawię umowy Licencyjnej, której załącznikiem jest niniejszy regulamin.

Użytkownik - Licencjobiorca lub osoba uprawniona przez Licencjobiorcę do korzystania z Usługi, poprzez przekazanie indywidualnego loginu i hasła do korzystania z Usługi. Zarządzanie Użytkownikami systemu realizuje Usługobiorca w sekcji Użytkownicy systemu icmInspector.

§2 Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zapewnia ciągłość świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy za zachowaniem następujących parametrów:

1.a. Maksymalna sumaryczna niedostępność Usługi na każde 168h (7 dni) jej działania wynosi 4h.

1.b. Maksymalna jednorazowa niedostępność Usługi wynosi 1h. Nie dotyczy to planowanych i zgłaszanych z wyprzedzeniem przerw w dostępności Usługi związanych z pracami serwisowymi lub aktualizacjami systemu.

1.c. Maksymalna jednorazowa niedostępność Usługi związana z pracami serwisowymi lub aktualizacjami systemu wynosi 4h. Zgłoszenie prac serwisowych lub aktualizacji systemu zgłaszane jest z wyprzedzeniem min 24h.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić stabilność i niezbędną wydajność Usługi niemniej nie odpowiada za globalne lub lokalne awarie usług Google Cloud.

3. Usługodawca przechowuje dane w zasobach Google Cloud w strefie Europejskiej (docelowo dane przechowywane będą w strefie Europejskiej – Data Center PL).

4. Usługobiorca może dochodzić rekompensaty w postaci rabatu udzielanego na opłatę subskrypcyjną na kolejny okres korzystania z usługi niemniej nie więcej niż 25% kwoty równej opłacie subskrypcyjnej opłaconej w okresie korzystania z Usługi, którego rekompensata ma dotyczyć w wartości proporcjonalnej do braku dostępności Usługi.

5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych Usługobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w §4 niniejszego Regulaminu a także zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

6. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy wszelkie istotne informacje dotyczące Usługi poprzez wiadomości email wysyłane do Użytkowników na adresy email podane na etapie zakładania konta Użytkownika systemu icmInspector w sekcji Użytkownicy.

7. Usługodawca zapewnia przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji składanych przez Usługobiorcę. Reklamacje winny być zgłaszane za pośrednictwem platformy serwisowej dostępnej pod adresem https://serwis.icmobile.cloud. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy wsparcie i pomoc w zakresie korzystania z Usługi, poprzez odpowiednie szkolenie i dostęp do dokumentacji technicznej systemu icmInspector pod adresem http://help.icmobile.cloud.

9. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania tak dla ochrony danych Użytkowników jak i wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkowników w okresie korzystania z Usługi.

10. Usługodawca informuje, że Usługa korzysta z plików cookies celem prawidłowego działania.

11. W przypadku zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca zapewnia usunięcie wszelkich danych związanych z korzystaniem z Usługi, w terminie do 30 od rozwiązania Umowy.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania z Usługi a także innych działań Usługobiorcy, spowodowanych przez sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Usługobiorca, nieprawidłową konfigurację tego sprzętu, udostępnienie przez Usługobiorcę dostępu do Usługi osobom nieuprawnionym itp.

13. Usługodawca odpowiada wyłącznie za rzeczywistą szkodę jaką poniósł Usługobiorca z winy Usługodawcy, jednakże jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości 3 krotnej wartości subskrypcji opłacanego w miesiącu powstania szkody.

§3 Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem a także Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do zarządzania kontami dostępowymi Użytkowników Usługi w sekcji Użytkownicy systemu icmInspector.

3. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość danych Użytkowników wprowadzanych w sekcji Użytkownicy systemu icmInspector.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wykorzystania systemu icmInspector Cloud zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wykorzystania systemu icmInspector Cloud tylko za kresie prowadzonej przez siebie działalności. Usługobiorca nie posiada praw do dalszego udostępniania płatnego i nieodpłatnego systemu icmInspector ani odsprzedaży usługi icmInspector Cloud.

§4 Zasady bezpieczeństwa

1. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo danych Usługobiorcy na serwerach Usługi poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych w tym względzie technologii szyfrowania gromadzonych i transmitowanych danych, wykorzystanie bezpiecznych protokołów SSL oraz replikacji danych. Zastosowane zabezpieczenia uniemożliwiają utratę danych na serwerach Usługi oraz blokują dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, oprogramowanie działa na serwerach firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

2. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usługi na stałym poziomie, przy czym ich niedotrzymanie nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy za bezpieczeństwo danych podlega wyłączeniom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§5 Dane osobowe

1. Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie a Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych a także Rozporządzenia RODO.

2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom a aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie http://help.icmobile.cloud. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronach Usługi. Usługodawca każdorazowo poinformuje Usługobiorcę o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...